Podle § 1751 nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné, ustanoveními o smlouvě kupní dle § 2079 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.

Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších nad 10.000,- Kč případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a po úhradě finanční zálohy kupujícím.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele nad 3%, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.


 

 

ZÁKAZNICKÝ PROFIL

 

Na základě registrace Kupujícího provedené v Internetovém obchodě může Kupující vstupovat do svého zákaznického profilu (dále jen „Můj účet“), které mu umožňuje:

Editovat svá uživatelská data, prohlížet historii objednávek, načíst dárkové poukazy na svůj uživatelský účet.

Pro platné uzavření Smlouvy vzniká Kupujícímu povinnost založit si „Můj účet“ v případě:

a) nákupu a uplatnění dárkového poukazu nebo dárkového kódu.

 

V ostatních případech není Kupující povinen založit si „Můj účet“ a pro nákup zboží může provést pouze jednorázovou registraci. V tomto případě je Kupující srozuměn s tím, že nemůže uplatnit dárkový poukaz a dárkový kód. Slevový kód uplatnit může.

 

Přístup k „Můj účet“ je zabezpečen heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího a za případnou škodu, která Zákazníkovi vznikne neoprávněným vstupem 3. osoby na „Můj účet“ Kupujícího.

 

Při registraci v Internetovém obchodě a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v „Můj účet“ je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Pro expedici zboží a potvrzení Objednávky jsou Prodávajícím považovány za správné údaje v Objednávce vztahující se k danému zboží, a to včetně Elektronické adresy.

 

Prodávající může zrušit nebo dočasně blokovat uživatelský účet, a to zejména v případě, že Kupující svůj účet déle než 12 měsíců nevyužívá, nebo v případě, že Kupující poruší své povinnosti vyplývající ze Smlouvy či Všeobecných obchodních podmínek.

 

Kupující bere na vědomí, že „Můj účet“ nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejm. s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícím, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží vám zašleme jako dobírku v případě, že si zvolíte způsob dopravy, který není uhrazen prostřednictvím Vašeho konta nebo platbou předem na náš účet: č.ú.: 7059092001/5500. Cena poštovného se může lišit i podle váhy objednaného zboží.

 

CENA ZA ZBOŽÍ a PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

Prodávající je oprávněn požadovat úhradu celé kupní ceny před odesláním zboží Zákazníkovi v případě, že cena zboží přesáhne 10.000,- Kč.

 

Ceny ve webovém rozhraní Internetového obchodu jsou uvedeny včetně daní z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, nezahrnují však cenu poštovného a balného.

 

Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Tyto jsou připočteny dle zadaných parametrů až v procesu Objednávky. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží včetně balného.

 

Způsob úhrady zboží:

 

Typ zboží

Kreditní karta

Účet „PayPal“

Kredit Prodávající

Bankovní převod

Dobírka (jen na území ČR)

 

 

Dobírka

Platba dobírkou je podmíněna doručením zásilky na území České republiky. Kupní cena je splatná při převzetí zboží. Do ceny za poštovné je již započítán poplatek ve výši 30,- Kč za dobírku. Nad částku 5000,- Kč za zboží není tento poplatek účtován.

 

PŘEPRAVA, DODÁNÍ a PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

 

Způsob doručení zboží je Kupujícím zvolen prostřednictvím objednávkového formuláře webového rozhraní Internetového obchodu. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Zákazníka mimo standardní způsoby nabízené Prodávající m ve webovém rozhraní Internetového obchodu v procesu Objednávky, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

Kupující je povinen převzít zboží. Nepřevezme-li Kupující zboží, je Prodávající oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s uskladněním, případně vrácením zásilky zpět Prodávajícímu a dále je oprávněn odstoupit od Smlouvy.

 

Zboží je odesláno výhradně způsobem a na adresu pro doručení uvedených Zákazníkem v Objednávce. V případě, že z důvodů na straně Zákazníka je nutné doručovat zboží opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

Informace uvedené Zákazníkem na Objednávce jsou chápány jako závazné. V případě jakéhokoliv chybného údaje uvedeného Zákazníkem ve jméně, adrese pro doručení, elektronické adrese a telefonu, nenese Prodávající odpovědnost za nedoručení zboží Zákazníkovi. Proces expedice zboží začíná v momentě, kdy Prodávající obdrží veškeré informace nutné pro doručení zásilky a platbu za zboží.

 

Okamžikem odevzdání zboží od dopravce kupujícímu, dochází k odevzdání zboží od prodávajícího.

Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky není Kupující povinen zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.

 

Objednané zboží je Prodávajícím expedováno Zákazníkovi zpravidla do týdne od připsání platby na účet, není-li ve webovém rozhraní Internetového obchodu uvedeno jinak. Zákazníkovi je zaslána informace o expedici zboží na kontaktní Elektronickou adresu uvedenou Zákazníkem v Objednávce. V případě, že by mělo být zboží expedováno déle než pět pracovních dnů od připsání platby na účet, zavazuje se Prodávající Zákazníka vyrozumět o předpokládaném termínu dodání.

 

Dodací lhůty uvedené ve webovém rozhraní Internetového obchodu jsou pouze orientační a odpovídají údajům uváděným dopravcem.

 

Prodávající se zavazuje po dobu 7 dnů od přijetí Objednávky rezervovat objednané zboží pro Zákazníka, není-li dohodnuto jinak. Jestliže nebude v této lhůtě Objednávka uhrazena, Prodávající nabídne objednané zboží k dalšímu prodeji.

 

Cena poštovného zahrnuje platbu přepravci zboží do místa určení a balné. Rozhodující pro cenu poštovného a balného je země určení, způsob doručení zásilky, objem nákupu a hmotnost. Poštovné je vypočítáno výhradně na základě adresy pro doručení uvedené Zákazníkem v Objednávce. Jedinou platnou cenou za poštovné a balné je částka potvrzená Prodávající v rekapitulaci Objednávky a/nebo v potvrzení objednávky na Elektronickou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce.

 

Nedoručená zásilka:

Pokud neobdrží Kupující zásilku v uvedené dodací lhůtě, lze kontaktovat Prodávající na info@watch.cz nebo +420 261 263 066 kde s ním bude domluven způsob znovu odeslání, pokud byla zásilka vrácena jako nedoručitelná. Pokud dojde k chybě na straně Prodávající (zahrnuje i pochybení na straně dopravce), nese tato vícenáklady na poštovné. Pokud je zavinění na straně Zákazníka, je tento povinen uhradit Prodávající vzniklé vícenáklady na poštovné.

DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je 2-30 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, prodávající Vás bude neprodleně kontaktovat.

POUKÁZKY „WBONUS“

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Definice Poukázky WBONUS
Poukázku lze uplatnit na všechno zboží mimo zboží, které má v popisu, že není možné ho uhradit poukázkou.

Poukaz může být v papírové nebo elektronické formě, na dárkovém poukazu naleznete jedineční kód, po jeho načtení se na Váš kreditní účet načte nominální hodnota uvedená na dárkovém poukazu. Dárkový poukaz musí být načtený do konce uvedené platnosti, po této lhůtě již nebude možné poukaz uplatnit. Načtené dárkové poukazy nelze vyplatit v hotovosti. Lze je uplatnit pouze při nákupu produktů na www.wbonus.cz.

REKLAMACE

Záruční doba zboží činí 24 měsíců a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:
* vady vzniklé běžným používáním
* nesprávným použitím výrobku
* nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:
* informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
* zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
* do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
* doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

V záležitostech reklamace se prosím obracejte na telefonní číslo 261 263 066.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

Prodávající po dohodě s kupujícím rozhodne a sdělí kupujícímu, zda se jedná o podstatné nebo nepodstatné porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

 

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

 

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

 

Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se Kupující a Prodávající nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má Kupující právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od Smlouvy. Kupující se zavazuje poskytnout Prodávající nutnou součinnost k co nejrychlejšímu vyřízení reklamace.

 

Prodávající odpovídá Zákazníkovi za to, že prodávané zboží je ve shodě se Smlouvou, zejm. že je bez vad. Shodou se Smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti Smlouvou požadované, Prodávající nebo jeho zástupcem popisované nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé a že odpovídá právním předpisům a účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá, v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

 

Zákazník je povinen vyplnit reklamační formulář, který najde v obchodních podmínkách a na stránkách prodejce. Následně vyčká, na kontakt od prodejce, který reklamaci začne řešit. Zboží musí odesláno s řádně vyplněným reklamačním formulářem a dokladem o prodeji zboží (daňový doklad, faktura, záruční list).

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě.

Prodávající hradí nutné náklady, které vznikly s odpovědností za vady (poštovné, doprava, balné).

 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 

Do 14 dnů má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, kdy on nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat (W.A.T.C.H CZ, s.r.o., Na strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 info@watch.cz nebo +420 261 263 066 formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

 

Důsledky odstoupení od smlouvy

a) Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy kupující prodávajícímu oznámí, že odstupuje od smlouvy, kupující zašle zpět.

Lhůta se považuje za dodrženou, pokud je zboží odesláno zpět před uplynutím 14 dnů.

 

b) Náklady spojené s převzetím zboží – Kupující ponese přímé náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

 

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží - Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

 

 

……………………………………………………………………………………………..

 

Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy :

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: W.A.T.C.H CZ, s.r.o., Na strži 2102/61a, 140 00 Praha 4, info@watch.cz

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*) /o poskytnutí těchto služeb (*)

 

Datum objednání (*)

/datum obdržení (*)

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum

 

………………………………………………………………………………………………

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Ochrana osobních údajů Zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

12. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 

Zaškrtnutím souhlasu se zasíláním obchodních sdělení v Objednávce vyjadřuje Kupující souhlas se zasíláním informací souvisejících se zbožím a službami Prodávajícího a se zasíláním obchodních sdělení a tiskových zpráv na Elektronickou adresu Zákazníka.

 

 

 

 

 

DORUČOVÁNÍ

 

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb dle volby odesílatele. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

 

Doručení zprávy:

a) elektronickou poštou: zpráva doručena okamžikem jejího přijetí na sever příchozí pošty.

b) osobně nebo provozovatelem poštovních služeb: převzetím zásilky adresátem nebo též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj) zásilku převzít, v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Smluvní vztah se řídí právním řádem České republiky, a to i v případě, pokud vztah související s užitím webového rozhraní Internetového obchodu nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek.

Strany se dohodly řešit veškeré případné spory nejdříve smírnou cestou. Pokud se strany v případě sporu souvisejícího s obchodními vztahy  nedohodnou smírně, podléhá řešení takového sporu soudům v České republice a to i v případě, že druhá strana není občanem / residentem České republiky. K řízení v prvním stupni je místně příslušný soud v jehož obvodu má sídlo W.A.T.C.H. CZ, s.r.o. a to podle jeho zákonné věcné příslušnosti.

V případě vztahu s mezinárodním prvkem se sjednává pro případ majetkových či jiných sporů, jakož i majetkových sporů s ní souvisejících, založení pravomoci českých soudů s tím, že k řízení v prvním stupni je místně příslušný soud v jehož obvodu má sídlo W.A.T.C.H. CZ, s.r.o. a to podle jeho zákonné věcné příslušnosti.

 

 

V případě, že některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek se - ať už vzhledem k platnému právnímu řádu České republiky, nebo k jeho změnám - ukáže neplatným či neúčinným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení Všeobecných obchodních podmínek touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu Všeobecných obchodních podmínek, nebo - není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení, který je v těchto právních vztazích obvyklý.

 

Veškeré fakturační, doručovací a kontaktní údaje a formuláře Prodávajícího jsou uvedeny ve webovém rozhraní Internetového obchodu na stránce „Kontakt“ a „Napište nám“.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabyly platnosti a účinnosti dne 1.1.2014.


 

Kontaktní adresa provozovatele věrnostního programu

Sídlo společnosti:

W.A.T.C.H CZ
Na strži 2102/61a
140 00 Praha 4

Administrativní kancelář

W.A.T.C.H CZ
Strmá 284
350 02 Cheb
Tel: +420 261 263 083

Sklad:

W.A.T.C.H CZ
Strmá 284
350 02 Cheb

Respektujeme vaše soukromí
Wbonus - Věrnostní program potřebuje Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby Vám mimojiné mohl ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko Přijmout vše.
Přijmout vše
Souhlas můžete odmítnout zde.